Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Konkurs z Nocą między Tam i Tu” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest redakcja strony Slawoslaw.pl. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Genius Creations.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na stronie My Słowianie – obyczaje, język, kultura.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2017 r. o godzinie 18:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 20.11.2017 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
 5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatorów konkursu.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy użytkownik portalu Facebook, który wyśle swą odpowiedź poprzez dodanie komentarza pod konkursowym wpisem na stronie fanowskiej na Facebooku.
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie na pytanie kreatywne znajdujące się w konkursowym wpisie na stronie fanowskiej bloga na Facebooku.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni z grona tych, którzy napiszą komentarze pod konkursowym wpisem. Dwie nagrody powędrują do osób, których komentarze zgromadzą najwięcej polubień. Dwóch pozostałych zwycięzców zostanie wybranych przez Jury konkursu.
 5. Jury będzie oceniać konkursowe odpowiedzi pod kątem pomysłowości, oryginalności, językowej poprawności i merytoryczności.
 6. Polubienia od innych stron fanowskich na Facebooku nie będą brane pod uwagę podczas liczenie głosów.

§ 3 NAGRODY

 1. Czterech zwycięzców konkursu otrzyma po egzemplarzu książki „Noc między Tam i Tu” Marty Krajewskiej.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatorów konkursu na adres wskazany przez zwycięzcę. Wysyłka nagród tylko w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu tygodnia od jego zakończenia, zaś wyniki tych rozstrzygnięć zostaną opublikowane we wpisie konkursowym na blogu w formie aktualizacji.
 4. W wypadku niepodania przez zwycięzcę danych do wysyłki nagród w czasie 10 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu, książki pozostają własnością Organizatora.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie w zwrotnym e-mailu od organizatorów swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.slawoslaw.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą „Konkurs z Noc między Tam i Tu”.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Dane użytkowników Konkursu powierzane są wyłącznie Organizatorowi Konkursu.
Podobał Ci się artykuł? Rozważ postawienie nam kawy. Utrzymanie strony kosztuje, a nasze treści tworzymy za darmo.
Postaw mi kawę na buycoffee.to