REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Szybki konkurs z Ogniskową” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest redakcja strony Slawoslaw.pl. Fundatorem nagrody jest autorka książki, Joanna Bujak.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem ww. bloga i portalu społecznościowego Facebook na stronie My Słowianie – obyczaje, język, kultura.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.05.2017 r. o godzinie 16:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 21.05.2017 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
 5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatorów konkursu.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca konto na portalu Facebook. Warunkiem uczestnictwa jest odpowiedzenie na konkursowe pytanie poprzez właściwe zareagowanie na konkursowy post. W konkursie nie mogą brać udziału jego Organizatorzy, a także osoby tworzące redakcję strony.
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym
  także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby
  bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie na pytanie o to, jaką moc posiadała główna bohaterka powieści Ogniskowa.
 4. Konkursowa odpowiedź musi przybrać formę właściwej reakcji na post na portalu Facebook (love, haha, wow, angry).
 5. Nagroda powędruje do jednej osoby z grona tych, które zareagują prawidłowo na post. Zostanie ona wytypowana poprzez specjalną aplikację.
 6. W typowaniu zwycięzcy mogą brać udział wyłącznie konta Facebook osób fizycznych. Reakcje fanowskich stron facebookowych nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 7. Z konkursu są wykluczone konta Facebook założone po rozpoczęciu konkursu.

§ 3 NAGRODY

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma jeden egzemplarz książki „Ogniskowa” Joanny Bujak.
 2. Nagroda zostanie wysłane na koszt organizatorów konkursu na adres wskazany przez zwycięzcę. Wysyłka nagród tylko w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu tygodnia od jego zakończenia, zaś wyniki tych rozstrzygnięć zostaną opublikowane na górze strony z regulaminem konkursu.
 4. W wypadku niepodania przez zwycięzcę danych do wysyłki nagród w czasie 10 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu, książka pozostaje własnością Organizatora.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie w zwrotnej wiadomości od organizatorów swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.slawoslaw.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą „Szybki konkurs z Ogniskową”.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Dane użytkowników Konkursu powierzane są wyłącznie Organizatorowi Konkursu.
Udostępnij na: